Analiza conjoint – technika badania ilościowego, którego celem jest wyodrębnienie cech produktów najistotniejszych z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Umożliwia zdobycie wiedzy na temat preferencji klientów i dzięki temu opracowanie doskonałego, lub modyfikację już istniejącego, produktu

Analiza rynku – badanie prowadzone w ramach badań rynkowych, polegające na jednorazowym zgromadzeniu informacji i opisaniu sytuacji rynkowej w danej chwili

Badanie Business-to-Business – badanie rynku, w którym zarówno zleceniodawcą jak i grupą docelową (respondentami) są przedsiębiorstwa oaz ich przedstawiciele, a nie osoby prywatne

Badanie dedykowane
(ad hoc) – badanie, które realizowane jest na jednorazowe zamówienie pojedynczego klienta, dostosowane do jego szczególnych oczekiwań i potrzeb

Badanie ilościowe – metoda badania polegająca na zgromadzeniu tzw. twardych danych, dotyczy obiektywnie mierzalnych cech rynku, na ich podstawie można opisać wielkość i częstość występującego zjawiska, odpowiada na pytanie: co? kiedy? ile? Najczęściej prowadzone jest w oparciu o standardowe narzędzia badawcze (kwestionariusz, ankieta)

Badanie jakościowe – metoda badań polegająca na gromadzeniu i przetwarzaniu subiektywnych informacji. Celem tego badania jest głębsze poznanie i opis rzeczywistości rynkowej, pomagające lepiej wyjaśnić potrzeby, preferencje i zachowania klientów. Badanie takie prowadzone jest przy użyciu niestandardowych narzędzi badawczych (wywiad)

Badanie marketingowe – badanie otoczenia zewnętrznego (badanie rynku) oraz wewnętrznego przedsiębiorstwa (badanie działań marketingowych i ich skuteczności)

Badanie marki – badanie, którego celem jest opis świadomości marki produktu/usługi oraz cech przypisywanych jej przez klientów; w przypadku produktów takich jak urządzenia przemysłowe badanie to dotyczy głównie lojalności wobec marki, jej pozycjonowania, wartości i wizerunku

Badanie pierwotne (field research) – badanie polegające na gromadzeniu danych od grupy respondentów, na potrzeby konkretnego problemu badawczego

Badanie rynku – badanie zewnętrznego otoczenia firmy, którego celem jest zgromadzenie informacji o zachodzących na rynku procesach, jego obecnym i prognozowanym stanie. Celem tego badania jest określenie wielkości rynku, podaży, popytu, cen, opis i wyjaśnienie zachowań konsumentów, sposobów sprzedaży i dystrybucji oraz charakterystyka tendencji rozwojowych. Badania rynku stanowią część badań marketingowych

Badanie satysfakcji – badanie, którego celem jest ocena stopnia zadowolenia klienta z zakupionego produktu, usług mu towarzyszących oraz jakości obsługi

Badanie syndykatowe – badanie realizowane z inicjatywy firmy badawczej lub kilku podmiotów zainteresowanych wybranym obszarem rynku. Innymi słowy jest to jedno badanie realizowane dla wielu odbiorców. Raport z badania oferowany jest zainteresowanym firmom z danej branży. Koszt dostępu do wyników badania jest znacznie niższy niż w przypadku, tego który musiałaby ponieść firma, gdyby zleciła samodzielne badanie. Przedmiotem badań syndykatowych przeprowadzanych przez firmę CEBARYD jest branża dźwignicowa

Badanie wtórne (desk research) – badanie polegające na zgromadzeniu już istniejących danych, dostępnych w oficjalnych źródłach (jak statystyki publiczne, sprawozdania i raporty rządowe, opracowania branżowe itp.), ich analizie i weryfikacji

Etyka badawcza – zbiór zasad regulujących sposób przeprowadzenia badania, m.in. powiadomienie respondentów o celu badania oraz zapewnienie im anonimowości, zapewnienie dowolności uczestniczenia w badaniu, gwarancja poufności wyników przeprowadzonego badania

Kwestionariusz – zestaw pytań zadawanych respondentowi przez ankietera w trakcie wywiadu. Kwestionariusza nie należy mylić z ankietą (którą respondent może wypełniać samodzielnie)

Mystery shopping (tajemniczy klient) – technika badania polegająca na wcieleniu się ankietera/badacza w rolę klienta, bez ujawniania swojej tożsamości. Wyniki badania poddawane są analizie, a jej celem jest ocena jakości świadczonych przez firmę usług oraz sposobu obsługi klienta

Raport z badań – pisemne podsumowanie z przeprowadzonego badania, zawierające określenie celu i przedmiotu badania, charakterystykę zastosowanej metodologii, prezentację wyników oraz wnioski końcowe

Test produktu – badanie sprawdzające jakość i funkcjonalność produktu z punktu widzenia jego potencjalnych nabywców

Wywiad – najczęściej spotykana metoda przeprowadzenia badania rynkowego, polegająca na spotkaniu ankietera/moderatora z respondentem, zadawaniu pytań i gromadzeniu odpowiedzi. W praktyce działalności CEBARYD mamy najczęściej do czynienia z następującymi formami wywiadu:

  • Wywiad osobisty – przeprowadzony podczas osobistego spotkania respondenta z ankieterem
  • Wywiad ekspercki – wywiad z wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym fachowcem, będący ekspertem w określonej dziedzinie lub branży
  • Wywiad pogłębiony – forma wywiadu osobistego mająca postać swobodnej rozmowy, przebiegającej wg ustalonego scenariusza, dopuszczającego jednak możliwość zmiany kolejności zadawanych pytań oraz ich modyfikacji, respondent ma prawo do zaprezentowania swojego nastawienia do problemu. Taka forma badania umożliwi zdobycie poufnych informacji i osobistych spostrzeżeń
  • Wywiad telefoniczny – przeprowadzony podczas rozmowy telefonicznej, podczas której ankieter odczytuje respondentowi pytania z kwestionariusza oraz gromadzi odpowiedzi